Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Ubezpieczeniowa ”ASECO-LIFE” Adrian Buczek. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:

1). pisemnie, na adres ul.Konstytucji 93, 41-906 Bytom;

2). telefonicznie, pod numerem:  32/ 280 23 16

 

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów związanych z realizacją Umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w celu przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, w celu jej wykonania, przyjmowania zgłoszonych reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Ubezpieczycielem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 

4. Dane osobowe będą przekazywane: zakładom ubezpieczeń, Kancelarii Ubezpieczeniowej A.Śliwa Spółka Komandytowa, ul. Wolności 319/1, 41-800 Zabrze (KRS: 0000121703) oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe uważa się przede wszystkim: dostawców usług  informatycznych oraz podmioty świadczące usługi archiwizacyjne. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.

 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;

4) prawo do przenoszenia danych osobowych,

5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

6) prawo do wycofania zgody

 

7. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 6 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych

 

8. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne